Читалићи пред општинским кругом

Како се налазимо пред општинским нивоом смотре – такмичења Читалићи Кликераши, делим извод из Пропозиција уз подсећање да су пријављивањем школе прихватиле и поштовање правила Организатора:

,,ОПШТИНСКИ НИВО:

Организатор омогућава школи-домаћину општинског такмичења преузимање тестова на дан такмичења, а школа је дужна да преузимање реализује у присуству комисије за умножавање  естова коју чине представник школе домаћина и најмање два делегата из других школа и/или општинске библиотеке. Свако јавно објављивање тестова пре Организатора или било какво нарушавање тајности тестова, дисквалификује све школе те општине из даљег такмичења.

Директор школе-домаћина општинског такмичења о општински координатор у сарадњи са стручним сарадницима школе најкасније 5 дана пре тестирања формирају комисију за умножавање тестова, комисије за дежурство, комисију за шифровање и дешифровање, комисије за прегледање тестова и комисију за жалбе.

Представници општинске народне библиотеке су контролори такмичења, а било би пожељно да буду и чланови комисија.

Ученици 1. и 2. разреда могу да попуњавају тест графитном или хемијском оловком штампаним или писаним словима ћирилице, а ученици осталих разреда само хемијском оловком писаним словима ћирилице. Тест се ради два школска часа. Тестирање је анонимно, тј. ради се под шифром.

Решење тестова се истиче јавно одмах после завршеног тестирања. После реализације тестирања и шифрирања, комисија за прегледање преузима тестове и приступа прегледавању, а прелиминарни резултати се под шифрама објављују на огласној табли/сајту школе-домаћина општинског такмичења истог дана.

Рок за жалбе је 3 дана од дана објављивања прелиминарних резултата после чега резултати општинског тестирања постају коначни и јавни. Ранг-чисте са именима и бројем бодова такмичара објављују се на огласној табли/сајту школе и/или сајту Читалићи (уколико школа има за то писмену сагласност родитеља/старатеља такмичара о чему води рачуна сваки ментор за своје ученике).

Школа-домаћин дужна је да достави коначну ранг-листу организатору наредног нивоа такмичења најкасније са даном закључивања исте, као и да потребне податке унесе у предвиђену базу података Организатора.

Ученик који оствари највећи број бодова на општинском такмичењу пласира се у наредни круг такмичења – на окружно такмичење, уколико је прешао праг од 60% од укупног броја бодова на тесту. Уколико више ученика има исти највећи број бодова, сви се пласирају на окружно такмичење и деле 1. место на општинском нивоу. Остали учесници редом имају ранг: 2. место, 3. место и учешће. Ученици са истим бројем бодова „деле“ исто место. Организатор задржава право промене прага пролазности у смислу дозволе да и 2. и 3. „место иду даље“.

НАГРАЂИВАЊЕ НА ОПШТИНСКОМ НИВОУ

Школа-домаћин општинског такмичења додељује захвалнице за учествовање свим школама. На захвалници печат школе-домаћина, потпис диреткора школе, лого школе и лого Читалића.
*** Уколико је могуће остварити сарадњу са општинском народном библиотеком, додела признања на општинском нивоу може се реализовати у библиотеци, тако што библиотека награђује најуспешније учеснике општинског такмичења дипломом (и књигом ако је могуће), њихове менторе и школске координаторе похваљује, а захваљује се сарадницима на општинском ниову (песници, издавачи и сл). На дипломи/похвалници/захвалници печат библиотеке, потпис директора библиотеке и лого библиотеке и лого Читалића. Осим библиотеке, сарадња се може остварити са другим актерима општине – спонзор-добротвор.

ОПШТИНСКИ НИВО – 21. фебруар 2017.

СРЕЋНО!

2 thoughts on “Читалићи пред општинским кругом

Leave a Comment